Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de KPMG Youniversity website, te raadplegen via: https://youniversity.kpmg.nl (hierna: "Site") van KPMG Staffing & Facility Services B.V. (hierna: “KPMG). 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Site (hierna: “Gebruik”) en het delen van informatie, gegevens of andere content die worden aangeleverd, gelezen, toegevoegd aan een leeslijst, gemarkeerd, doorgestuurd of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de Site (hierna: “Bijdrage”). 

1.2 Door het gebruik van de Site, aanvaardt u als gebruiker van de Site (hierna: "Gebruiker") deze Gebruiksvoorwaarden en het daarbij behorende privacy statement (hierna: “Privacy Statement”). 

1.3 De Gebruiksvoorwaarden en het privacy statement zijn tevens te raadplegen, te downloaden, te printen en op te slaan via onze website https://youniversity.kpmg.nl.

1.4 Indien de Site gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. KPMG is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement. 

1.5 Indien via de Site kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. 

1.6 KPMG kan de Gebruiksvoorwaarden om moverende redenen aanpassen. 

 

2. Toegang tot Site 

2.1 De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief, vrij van royalty’s, beperkt en herroepelijk recht van toegang tot en gebruik van de Site en de content die daarop van tijd tot tijd wordt geplaatst door of namens KPMG Site, mits de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 De Gebruiker mag de Site en daarbij behorende content niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPMG. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Site te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

2.3 KPMG heeft te allen tijde het recht om de Site aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Site te ontzeggen, het gebruik van de Site te beperken of de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 

2.4 De inlogcodes zijn persoonsgebonden, niet-overdraagbaar en geheim. De Gebruiker zal zorg dragen voor zorgvuldig gebruik van de inlogcode. Gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Inlogcode en jegens KPMG aansprakelijk zijn voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van Inlogcodes in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart KPMG tegen eventuele aanspraken van derden ter zake daarvan, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die KPMG in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

 

3. Gebruik 

3.1 Het gebruik van de Site is voor eigen rekening en risico. KPMG streeft ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. KPMG kan echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseert KPMG de Gebruiker op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.

Op de verwerking van persoonsgegevens via de Site is het Privacy Statement van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van voornoemde gegevens dient de Gebruiker KPMG onmiddellijk via youniversity@kpmg.nl op de hoogte te stellen.

3.3 Om van de Site gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding. 

3.4 Een Bijdrage zal in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

 

 

4. Intellectuele eigendomsrechten 

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) Site, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij KPMG, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de Site. 

4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van KPMG-entiteiten te allen tijde in acht nemen en er voor zorg dragen dat haar gebruik van de Site op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van KPMG. 

4.3 Door het plaatsen van een Bijdrage door de Gebruiker worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan KPMG, zonder dat KPMG daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van KPMG alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan KPMG een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens KPMG afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is KPMG bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken.

4.4 De Gebruiker garandeert dat indien en voor zover hij een Bijdrage levert, de Bijdrage via de Site geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart KPMG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage.

 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 De Site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. KPMG kan echter niet garanderen dat de Site altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. 

5.2 Hoewel de inhoud van de Site met de grootste zorg is samengesteld en KPMG er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft KPMG expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de Site verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De Gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de Site, alsmede het gebruik van de op de Site verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker geschiedt.

5.3 KPMG is jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor de (juistheid van) content van de Site.  Een Bijdrage of andere uiting zal dan ook nimmer worden gezien als een uiting namens en/of door KPMG. 

5.4 KPMG is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Site. 

5.5 KPMG behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) een Bijdrage of andere uitingen te verwijderen die op de Site worden geplaatst, zonder dat de Gebruiker(s) daar enig recht aan kan ontlenen.

5.6 De Gebruiker vrijwaart KPMG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de Site. De Gebruiker zal KPMG alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die KPMG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 

5.7. Gebruiker neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van zijn apparatuur, infrastructuur en datacommunicatieverbinding tegen virussen, malware en vergelijkbare bedreigingen en om te voorkomen dat door het gebruik van de Site ongeautoriseerde derden toegang zouden krijgen tot de Site.

 

6. Beëindiging 

6.1 De Gebruiker kan het gebruik van de Site op ieder gewenst moment beëindigen.

6.2 KPMG kan de Site (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen. 

 

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting 

7.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Site vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde Nederlandse rechter.